niedziela, 29 września 2013REGULAMIN NABORU UCZNIÓW
Gimnazjum nr 16 w Zabrzu
do udziału w partnerskim projekcie Comenius nr 2013-1-DE3-COM06-35319 8
„Youth involvement in Europe (our future in Europe – join in”.
[„Młodzi zaangażowani w Europę (nasza przyszlość w Europie – przyłącz się”]

1.            Informowanie o prowadzonej rekrutacji.
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom podjęte zostaną następujące działania:
a)      przeprowadzenie kampanii informacyjnej podczas apelu rozpoczynającego rok szkolny, zostaną poinformowani rodzice podczas zebrań rodziców rozpoczynających rok szkolny
b)      zamieszczenie informacji w gazetce dla rodziców
c)       zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły oraz stronie projektu
2.            Założona liczba uczestników.
Uczestnikiem projektu Comenius może zostać każdy uczeń Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu, spełniający kryteria  opisane w niniejszym regulaminie. Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych (konkursy wewnątrzszkolne, prace projektowe na terenie szkoły, itp.) zostanie zakwalifikowanych min. 25 osób (20 uczniów gimnazjum, 5 pracowników szkoły), z czego 24 osoby  wezmą udział w mobilnościach. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie ilości uczestników wyjeżdżających do szkół partnerskich.
 3.           Sposób rekrutacji uczestników projektu na szczeblu lokalnym.
Rodzice uczniów, wyrażających chęć udziału w projekcie na szczeblu lokalnym wypełniają oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych oraz udział w projekcie.
Odpowiedzialność za nabór uczestników powierza się komisji, w skład której wchodzą:
 • Dyrektor - mgr Janina Grzegrzółka;
 • koordynator projektu - mgr Izabela Lara;
 • Nauczyciele współpracujący – mgr B. Ćwiek, mgr J. Kowalska
4.            Sposób kwalifikowania uczniów na wyjazd zagraniczny.
Rekrutacja podzielona będzie na 4 etapy.
Pierwszy etap rozpoczyna się 3  września 2013r. i trwa do 30 listopada 2013r. i dotyczy doboru rodzin goszczących uczniów, którzy przyjadą na działania projektowe w marcu 2014 oraz wyjazdu w maju 2014 do szkoły w Larissa (Grecja).
Data kolejnych etapów rekrutacji zostanie ustalona na w kwietniu 2014. Kolejne  wyjazdy zagraniczne odbędą się w roku szkolnym 2014/2015 do Turcji (wrzesień/pażdziernik 2014), Bułgarii (marzec 2015) i Hiszpanii (maj  2015).
Szansę na wyjazd ma każdy uczeń  Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino, który spełnia poniższe kryteria:
OBOWIĄZKOWO uczeń:
 • regularnie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach  dotyczących programu Comenius;
 • angażuje się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.);
 • będzie miał wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych i związanych z realizowanym projektem na każdym jego etapie;
 • ma dobre/bardzo dobre/wzorowe zachowanie, jest komunikatywny, umie radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiada umiejętność współpracy w grupie;
 • posiada:
  • kartę kandydata na uczestnika wyjazdu zagranicznego wraz z pisemną zgodą rodziców na udział w wyjazdach do krajów partnerskich i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu (załącznik 1);
  • ważny paszport.
DODATKOWO uczeń:
·         Posiada deklarację rodziców o przyjęciu gości z zagranicy
·         ma przynajmniej ocenę dostateczną z języka angielskiego, będącego językiem projektu;
 • godnie wypełnia obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;
 • będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;
 • prezentuje właściwą postawę uczniowską promując godnie szkołę w Polsce i za granicą.

Z uczestnictwa w projekcie uczeń może zostać wykluczony w trakcie trwania projektu, jeśli nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

 W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
 • Dyrektor - mgr Janina Grzegrzółka;
 • koordynator projektu - mgr Izabela Lara;
 • nauczyciele współpracujący – mgr B. Ćwiek, mgr J. Kowalska
 • wychowawcy klas.

Decyzje Komisji zapadają na podstawie liczby punktów uzyskanej przez kandydatów. Przy tej samej liczbie punktów werdykt zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dyrektor. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez wielu uczniów zespół rekrutacyjny wybierze uczniów poprzez losowanie.

5.            Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazd zagraniczny uczniów.

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń i opublikowana na stronie projektu. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
6.            Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.
W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.
7.            Zakres dofinansowania.
W ramach uzyskanych środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na realizację projektu szkoła zapewnia uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: przejazd, zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie (jeśli szkoła goszcząca wyda pisemne oświadczenie o niemożności zakwaterowania uczniów w rodzinach goszczących) oraz ubezpieczenie.
8.            Działania podczas wyjazdów i goszczenia partnerów w Polsce.
Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.
Podczas goszczenia krajów partnerskich w Polsce w marcu 2014 uczestnicy projektu mają obowiązek czynnie uczestniczyć we wszystkich działaniach projektowych oraz mają prawo uczestniczyć w wycieczkach krajowych.
9.            Postanowienia końcowe.
Ostateczną decyzję kwalifikowania ucznia do wyjazdu do szkoły partnerskiej w ramach realizowanego projektu podejmuje Dyrektor Gimnazjum nr 16 w Zabrzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz